Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ - školné

Suma: € / mesiac
Spôsob a termín platby: poštovou poukážkou OcÚ (vydáva MŠ) do 10. dňa v mesiaci

Platba prostredníctvom internet bankingu

Číslo účtu
Adresát
Správa pre majiteľa
Vzor

Mesačný príspevok na stravovanie

Spôsob a termín platby: poštovou poukážkou ŠJ do 10. dňa v mesiaci

Príspevky zákonného zástupcu (ZZ) na stravu
Denné 1.90€
Denné - Hmotná núdza (HN) a Životné minimum (ŽM) 0.50€
Denné – plniace PPV (predškoláci), ktorých ZZ žiadali o vyplatenie dvojnásobku DB 1.90€
Denné - deti plniace PPV (predškoláci), ktorých ZZ žiadali o dotáciu 0.50€

Platba prostredníctvom internet bankingu

Suma: Podľa poštovej poukážky
Číslo účtu
Adresát
Správa pre majiteľa
Vzor